Gizlilik Sözleşmesi

 Anasayfa / Gizlilik Sözleşmesi

HIZLITEDARİK KİŞİSEL VERİLER VE GENEL GİZLİLİK POLİTİKASI


HIZLITEDARİK, kullanıcıların (üyeler ve tedarikçiler) www.hizlitedarik.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilettikleri kişisel verileri, üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. HIZLITEDARİK’in Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası aşağıda yer almaktadır.


IP Numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, HIZLITEDARİK gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel (anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Anonim Veriler: HIZLITEDARİK tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler HIZLITEDARİK ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket / teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.


Başka sitelere bağlantı verilmesi: Hilzitedarik.com, Web Sitesi başka sitelere link verebilir. HIZLITEDARİK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait tüzel kişiliğe ait veriler ve tüzel kişi temsilcilerine ait verileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.HIZLITEDARİK, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini HIZLITEDARİK’in işbirliği içinde olduğu şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda HIZLITEDARİK, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;


1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;


2. HIZLITEDARİK’in kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;


3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.


HIZLITEDARİK, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


Çerezlerin (cookie) durumu: HIZLITEDARİK, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, tedarikçi ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.


Çerezler, HIZLITEDARİK Websitesi ziyaret edildiğinde, kullanıcının internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarda saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.


HIZLITEDARİK, kullanıcılarına özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, websitesinin içeriğini kullanıcılara göre iyileştirmek ve/veya kullanıcıların tercihlerini belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişin izlemektedir. HIZLITEDARİK, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.


Duyurular: HIZLITEDARİK, tanıtım ve bilgilendirme içerikli Kampanya / Teklif/Paket duyuruları gönderebilir.


Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.


KVKK, Kapsam başlıklı maddesi olan;


“MADDE 2 – (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler2 ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin3 parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.4”


şeklinde olmakla, Tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunması hakkına sahip olduğu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 04.12.2014 tarihli kararı mevcuttur. Bu bağlamda tüzel kişi olan kullanıcılar gerçek kişiler gibi iş bu kanun kapsamında olup, HIZLITEDARİK’in Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasına dahildir.


Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme


Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan HIZLITEDARİK olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.


Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği


6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri


Paylaştığınız kişisel veriler,


  • Kullanıcılara verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
  • Başta Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu olmak üzere diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için vergi numarası, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
  • Kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme


Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlar, tedarikçiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli


Kişisel verileriniz,


  • Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, şirket adı, vergi numarası, adres, telefon, e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
  • Çalışanlarımız, tedarikçiler, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
  • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.


Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir


Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması


KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üye ve tedarikçilerin doğru ve güncel verilerini paylaşması ve bilgilerini web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları


6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:


Kişisel Veri Sahibi Şirket yetkilisi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak yetkilisi olduğu şirket ile ilgili;


1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,


8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Bodrum Ticaret Odası’nın 13375 sicil sayısında kayıtlı, Gümbet Mah. Zengin Hüseyin Sok No: 30/8 Bodrum/Muğla adresinde bulunan Hızlı Tedarik Bilişim Nakliyat Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi., KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.


Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:


E.posta: ,

Telefon:

Faks:


Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.